شماره تماس:9449246-0912
صافکاری با دستگاه pdr

صافکاری با دستگاه pdr

با گذشت زمان روش های قدیمی و کهنه صافکاری کنار رفتند و روش های جدید به بازار آمدند. یکی از روش های جدید صافکاری با دستگاه PDR است. صافکاری های قدیمی به دلیل اینکه آسیب هایی که به خودرو وارد می کرد باعث شد که جایگاه خود را به روش های جدید بدهد. شما میتوانید از دیگر...
صافکاری بدون رنگ

صافکاری بدون رنگ

تصادف اتفاقی روزمره است که ممکن است برای هر خودروی در روز اتفاق بیافتد. در هنگام تصادفات بسیاری از افراد دست پاچه و هول میشوند و ممکن است خودشان را گم کنند. این تصادفات ممکن است صدمات جانی و مالی برای افراد داشته باشد. هر چند که آرزو میکنیم هیچ وقت آسیب های جانی در...